Maingamtiles

สินค้าทั้งหมด

เลือกประเภทกระเบื้อง

สินค้าทั้งหมด

เลือกประเภทกระเบื้อง

left
right

กระเบื้องซีเมนต์(Embossed) ทั้งหมด

Size 8" x 8" Inch / 25 sheet per 1 sq.m. Can produce the pattern according to customer design.

about us

กระเบื้องไม้งาม
ผู้เชี่ยวชาญงานกระเบื้อง

บริษัท กระเบื้องไม้งาม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เป็นบริษัทที่ผลิตกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้นและผนัง รวมถึงงานเขียนภาพบนกระเบื้องเซรามิค เราเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เรามีการปรับปรุงและพัฒนาตัวสินค้าตลอดเวลา ปัจจุบันเราได้สวทช.
เข้ามาช่วยดูแลปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องคุณภาพของสินค้า